How to avoid vape burnout?

How to avoid vape burnout?

Burnt hitAsh